Driehoek

Wij komen regelmatig burgemeesters tegen die schermen met overlast en een openbare orde probleem in de strijd tegen HOP’s in hun gemeente. Omdat art. 239 WvS een misdrijf is volgens het wetboek van strafrecht maken burgemeesters misbruik van hun bevoegdheid door de overlastcriteria op te rekken richting art. 239 WvS. 

De brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer geeft duidelijk aan welke stappen noodzakelijk zijn wil een burgemeester kunnen spreken van een overlast of een openbare orde probleem. Ten eerste moet een en ander in het Integraal Veiligheidsplan staan vermeld, omdat daarin de doelen en prioriteiten in vermeld zijn. Pas als het daar niet in staat dan moet de desbetreffende burgemeester eerst in de Driehoek (Burgemeester, Officier van Justitie en Politie) overleg plegen over overlast en een openbare orde probleem waartegen hij actie tegen wil ondernemen. Voor het aantonen van overlast worden daar dan criteria op gesteld waaraan de eventuele overlast getoetst kan worden. Hierbij is van belang dat die toetsing onafhankelijk dient te gebeuren, vanwege het criterium van het verbod op vooringenomenheid. Dan zal meteen duidelijk worden uit de gegevens of er daadwerkelijk sprake is van een verstoring van de openbare orde. 

U kan hier de richtlijn van de minister terug lezen.

teksten: 

http://www.platform-keelbos.org/modules/file/icons/application-pdf.png 20120622__openbare orde richtlijn..pdf