ANBI

Overweegt u ons te steunen door het schenkingen van geld dan mag u uw gift onder voorwaarden aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij zijn door de belasting aangemerkt als een AMBI. Algemeen Nut Beogende Instelling.

Door de belastingdienst is de Stichting aangemerkt als een “Algemeen Nut Beoogde Instelling” (ANBI). Dit biedt donateurs het voordeel dat een donatie en/of gift volgens de geldende fiscale regels van de belastingdienst aftrekbaar zijn. Volgens de nieuwe “Geefwet” mag de donateur voor de berekening van zijn of haar giftenaftrek de gift verhogen met 25%. Deze verhoging kan maximaal € 1.250 zijn. Bedrijven mogen hun giftenaftrek zelfs verhogen met 50% tot een maximum van € 5.000. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten zelf ook belastingvoordeel, omdat zij een algehele vrijstelling van belastingen hebben gekregen van schenk- en erfbelasting en er is een teruggave regeling voor de energiebelasting. Zo bent u er zeker van dat uw hele gift wordt gebruikt om de doelstellingen te verwezenlijken.

Voor meer giften informatie klikt u: hier.

De belasting stelt sins 2014 diverse eisen om als AMBI te worden aangemerkt. Zo moet een AMBI enkele publicaties op haar website plaatsen.

Met de onderstaande gegevens krijgt u een beknopt beeld van onze stichting als ANBI

Naam: Stichting Platform Keelbos
De stichting is opgericht op 16 juli 2003 ten kantore van notaris Mr. Reinier Alfons Thissen te Maastricht.
De actuele statuten treft u hier aan.
RSIN/fiscaal nummer: 8126.88.843
KvK:14077656
Bank nummer: NL94 RABO 0154 8898 06
De doelstelling treft u hier aan.

Contactgegevens 
A.H.M.J. Mathijsen
Dorpstraat 16
6361EL NUTH
06-30577030

Bestuurssamenstelling
De heer A.H.M.J. Mathijsen in hoedanigheid als voorzitter
De heer N.E. Ludwiczak in hoedanigheid als secretaris
De heer G.J. Schulke in hoedanigheid als penningmeester
De heer J.F.M. Raeven in hoedanigheid als bestuurslid
De heer J.C. Scheffer Emmelkamp in hoedanigheid als bestuurslid
De heer J. Beense in hoedanigheid als woordvoerder
De heer B. van der Lee in hoedanigheid als woordvoerder 
De heer R.Maltha in hoedanigheid als woordvoerder
De heer B. Savage in hoedanigheid als woordvoerder
De heer P. van der Laar in hoedanigheid als woordvoerder

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe woordvoerders om een betere dekkingsgraad in Nederland te verkrijgen. 

Beloningsbeleid
Noch bestuursleden van de Stichting, noch vrijwilligers ontvangen enige vorm van beloning, aangezien zij alle werkzaamheden op vrijwillige basis verrichten doch ontvangen ten hoogste een onkostenvergoeding én een vrijwilligersvergoeding als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting ‘64. Tot op heden hebben al de vrijwilligers van de stichting de vrijwilligersvergoeding en/of onkostenvergoeding vrijwillig aan de stichting terug geschonken, waarbij zij hebben aangegeven dat in de toekomst te blijven doen.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te bereiken door samenwerking te bevorderen en te versterken tussen homo-organisaties onderling, tussen homo-organisatie(-s) en maatschappelijke instellingen en homo-organisatie(-s) en overheid. Wij trachten hiermee het toekomstig gebruik van een HOP veilig te stellen ende angst voor plekken weg te nemen. Ook trachten wij de bezwaren tegen homogebruik van de publieke ruimte voortkomend uit heteroseksuele zelfingenomenheid om te buigen. 
Het actuele beleidsplan treft u hier aan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting overlegt regelmatig met overheidsinstanties om te trachten het toekomstig gebruik van een solitaire parkeerplaats veilig te stellen;
Het bezoeken van diverse HOP's in Nederland om te kijken of een en ander onder oogschouw en polshoogte te nemen;
Het bestuur overlegt regelmatig met overheidsinstanties om te trachten het toekomstig gebruik van een HOP veilig te stellen;
De Stichting probeert solitaire parkeerplaats schoon te houden door er regelmatig opruim acties te ontplooien;
De Stichting stimuleert dat HOP bezoekers gebruikssporen tot een minimum beperken;
Er zijn door onze voorzitter aankopen gedaan om ons kenniscentrum uit te bouwen;
De secretaris voert de administratie van de vereniging voor het bestuur uit. 

Financieel overzicht 2020